slogan

Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„PRZEMYSŁAW” w Rogoźnie

 

Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 z 2004 r. poz. 2572) z późniejszymi zmianami;
 • Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi zmianami

 • rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o systemie oświaty dotyczących placówek niepublicznych;
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 97 z 2006 r. poz. 674)

z późniejszymi zmianami – w części dotyczącej placówek niepublicznych

 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21 z 1998 r. poz. 94)

z późniejszymi zmianami.

 • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2014)

z późniejszymi zmianami – w części dotyczącej rozliczania środków z dotacji z budżetu Gminy Rogoźno

 • niniejszego Statutu

 

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

 1. 1.Przedszkole nosi nazwę : Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”
 2. 2.Siedziba Przedszkola mieści się w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 51a
 3. 3.Dla celów statystycznych i identyfikacyjnych Przedszkole posiada:
  1. a)Numer NIP 766-102-38-98
  2. b)Numer REGON 302256450
  3. 4.Przedszkole jest jednostką niepubliczną

2

Podmiotem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” jest firma: Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Grażyna Czarnecka, a osobą prowadzącą Przedszkole właściciel firmy Grażyna Czarnecka, zamieszkała w Rogoźnie ul. Kościuszki 53/30.

 

3      

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty

w Poznaniu

 

Rozdział 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

4

 1. 1.Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
 2. 2.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zgodzie z Konwencją o Prawach Dziecka. Celem przedszkola jest:
  1. a)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie postaw i umiejętności potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. b)budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;
  3. c)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. d)rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. e)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. f)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
  7. g)zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  8. h)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  9. i)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  10. j)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  11. k)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

5      

W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć naukę religii w oparciu o odrębne

            przepisy.

 

6       Dla realizacji celów statutowych Przedszkole jest wyposażone w:

 • cztery komfortowe sale dydaktyczne;
 • trzy łazienki;
 • dużą szatnię;
 • stołówkę z kącikiem kuchennym;
 • duża działkę, na której zaprojektowano plac zabaw i piaskownicę.

 

Rozdział 3. ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁAŃ

7.

1. Organami Przedszkola są:

 1. 1)Założyciel – Osoba Prowadząca;
 2. 2)Dyrektor Przedszkola;
 3. 3)Rada Pedagogiczna

 

7a.

Podstawowymi formami współdziałania organów przedszkola są:

 1. 1)Udział we wspólnych posiedzeniach.
 2. 2)Kolegialne opiniowanie i wnioskowanie
 3. 3)Wspólne działanie na rzecz dzieci i placówki.

7b.

W przypadku powstania sporów między organami przedszkola, jeżeli nie są możliwe do rozwiązania na terenie placówki, w zależności od treści sporu o rozwiązaniu decydować będzie Osoba Prowadząca.

 

ZADANIA OSOBY PROWADZĄCEJ

8

 1. 1.Osoba Prowadząca:

1) powołuje i odwołuje Dyrektora Przedszkola;

2) zatrudnia i zwalnia (w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola) nauczycieli

   i pozostałych pracowników;

3) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli

i pozostałych pracowników;

 1. 2.Szczegółowe zadania Osoby Prowadzącej:
  1. 1)zabezpieczanie i dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na bieżącą działalność Przedszkola;
  2. 2)koordynowanie i prowadzenie planu finansowo-księgowego oraz dokumentacji księgowej i kadrowej Przedszkola;
  3. 3)prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektem przedszkolnym;
  4. 4)organizowanie przeglądu technicznego obiektu przedszkola;
  5. 5)dbanie o plac zabaw i teren zielony Przedszkola
  6. 6)zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnych z przepisami BHP i p.poż.
  7. 7)wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, ochrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
  8. 3.Osoba Prowadząca może scedować część lub całość swoich kompetencji na Dyrektora za jego pisemną zgodą.

 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

9

 1. 1.Dyrektor podejmuje decyzje leżące w jego kompetencjach zgodnie z przepisami prawa.
 2. 2.W przypadku nieobecności Dyrektora jego prawa i obowiązki przejmuje nauczyciel wyznaczony przez niego pisemnie. Na wniosek Dyrektora, Osoba Prowadząca może utworzyć stanowisko wicedyrektora.
 3. 3.Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje Przedszkole na zewnątrz w zakresie ustalonym z Osobą Prowadzącą.
 4. 4.Do obowiązków Dyrektora należy:
  1. 1.W zakresie spraw dydaktycznych:
   1. a)opracowywanie:

- kalendarza roku szkolnego Przedszkola;

- planów nadzoru pedagogicznego;

- planów współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym;

- koncepcji pracy Przedszkola wypracowanej wspólnie z Radą Pedagogiczną.

 1. b)sprawowania opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju;

b1) kierowanie pracą Rady Pedagogicznej

 1. c)realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji oraz wstrzymywanie uchwał niezgodnych z prawem;
 2. d)przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności Przedszkola,
 3. e)pełnienie funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa
 4. f)kontrola realizacji obowiązku szkolnego
 5. g)wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 6. h)pomoc nauczycielom w diagnozowaniu i przygotowaniu informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 7. i)organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niezbędnym zakresie
 8. 2.W zakresie spraw organizacyjnych:
  1. a)organizowanie współpracy z rodzicami;
  2. b)opracowywanie arkusza organizacyjnego przedszkola;
  3. c)ustalanie ramowego planu dnia tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
  4. d)wnioskowanie do Osoby Prowadzącej o zatrudnienie lub zwolnienie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  5. e)wnioskowanie do Osoby Prowadząo przyznanie nagród oraz wymierzenie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
  6. f)określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności materialnej nauczycieli

i innych pracowników Przedszkola,

 1. g)ustalanie planu urlopów pracowników.
 2. 3.W zakresie spraw finansowych: zarządzanie mieniem Przedszkola w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Osobę Prowadzącą.
 3. 4.W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
  1. a)skreślony
  2. b)organizowanie i nadzorowanie kancelarii Przedszkola za wyjątkiem dokumentacji finansowej i kadrowej oraz dokumentacji budynku Przedszkola ;
  3. c)nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków Przedszkola;
  4. d)skreślony
  5. e)organizowanie okresowych inwentaryzacji sprzętu przedszkolnego.
  6. 5.W zakresie spraw porządkowych, BHP i podobnych:
   1. a)skreślony
   2. b)stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju
   3. c)egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i pracowników ustalonego w Przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;
   4. d)wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, ochrony cywilnej

i powszechnej samoobrony.

 

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

10

 1. 1.W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą nauczyciele

i Dyrektor jako jej przewodniczący.

 1. 2.Rada Pedagogiczna przyjmuje kompetencje i zasady działania, zgodne

z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

 1. 1)do 7) skreślone
 2. 3.Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie

z harmonogramem.

 1. 4.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów.
 2. 5.Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 3. 6.Dyrektor może wstrzymać wykonanie Uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym Osobę Prowadzącą i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

11 Zapisany jako 7a

 

12 Zapisany jako 7b

 

Rozdział 4. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

13.

 1. 1.Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, a także dzieci poniżej 2,5 na czas adaptacji.
 2. 2.Przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 17.00

2a. Czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi minimum 5 godzin

dziennie i zaplanowany jest na realizację podstawy programowej wychowania

     przedszkolnego.

2b. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się

       w godzinach 8.00-13.00.

Zajęcia dodatkowe są realizowane poza 5 h podstawą programową.

 1. 3.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, a także w czasie wakacyjnym (lipiec-sierpień) bez przerw.
 2. 4.Przedszkole gwarantuje cztery posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.

14.

 1. 1.Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne.

1a. Wysokość opłat ustala Osoba Prowadząca.

 1. 2.Zasady i terminy odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zawarte są w „Umowie o świadczeniu usług”, którą opracowuje Osoba Prowadząca.
 2. 3.„Umowę o świadczeniu usług” dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych podpisuje Osoba Prowadząca.

15

Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieci świadczone przez firmę cateringową. Wyboru firmy cateringowej dokonuje Osoba Prowadząca, która dba o to, by menu i posiłki były odpowiednie dla dzieci przedszkolnych. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia

i wysokość stawki żywieniowej ustala Osoba Prowadząca.

 

16.

 1. 1.Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na warunkach i przez firmę wybraną przez Osobę Prowadzącą.
 2. 2.Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) dokonując jednorazowej wpłaty przy przyjęciu dziecka do przedszkola i na początku każdego kolejnego roku szkolnego.

 

17.

 1. 1.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. 2.Terminy i zasady przyjęcia dziecka do Przedszkola ustala Osoba Prowadząca.
 3. 3.Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego po uprzedniej rozmowie z rodzicami (opiekunami prawnymi), a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem

i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.

18.

 1. 1.Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez Osobę Prowadzącą.
 2. 2.W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
  1. 1)Czas pracy poszczególnych oddziałów
  2. 2)Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

19

 1. 1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
 • o podstawę programową oraz przyjęte przez Radę Pedagogiczną i dopuszczone

do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 1. 2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
 2. 3.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 1. 4.Liczba dzieci w Przedszkolu nie może przekroczyć 100 dzieci zgrupowanych

w czterech oddziałach.

 1. 5.19 nie dotyczy grupy adaptacyjnej.

20.

 1. 1.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy plan dnia pracy przedszkola, uwzględniający zasady higieny i wymagania zdrowotne uczestników zajęć.
 2. 2.Ramowy plan dnia ustalany jest przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Pedagogiczną.
 3. 3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych.
 4. 4.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

 1. 5.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
  1. 1)Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. 2)Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych ¼ czasu) dzieci spędzają

w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry

i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, itd.)

 1. 3)Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 2. 4)Pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne

i inne)

21

Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

22

 1. 1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela .
 2. 2.Opiekę nad dziećmi wspomagają pracownicy przedszkola, a w szczególności pomoc nauczyciela.
 3. 3.Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Osoba Prowadząca.
 4. 4.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. 5.W miarę możliwości w przedszkolu, za zgodą Osoby Prowadzącej, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

 

23

 1. 1.Zasady organizowania wycieczek, wyjazdów oraz wyjść poza teren Przedszkola określa Regulamin Spacerów i wycieczek.
 2. 2.Z treścią opracowanego przez Dyrektora Regulaminu spacerów i wycieczek zapoznają się wszyscy nauczyciele, pomoc nauczyciela oraz – jeżeli został powołany – wicedyrektor Przedszkola.

 

24

 1. 1.Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pisemnie upoważnione przez nich osoby gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu.

1a. Nauczyciel nie pozwoli odebrać dziecka z Przedszkola osobie nieupoważnionej oraz

     osobie upoważnionej, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych

środków odurzających. W takim przypadku nauczyciel kontaktuje się telefonicznie

z rodzicami (opiekunami prawnymi) i prosi o osobisty odbiór dziecka.

 1. 2.Dziecko, które nie zostało odebrane do godz. 18.00 pozostaje w przedszkolu, pod opieką nauczyciela, a za ten czas naliczana jest odpłatność wg wcześniej ustalonej stawki.

 

 

Rozdział 5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

25

 1. 1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. 2.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. 3.Do zadań nauczycieli należy:
 4. a)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem,
 5. b)wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 6. c)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 7. d)prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Opracowanie w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.
 8. e)stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
 9. f)opieka nad wychowankami w poczuciu odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
 10. g)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.
 11. h)planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 12. i)dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 13. j)obserwacja, badanie i ewentualne eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci.
  1. k)współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  2. l)prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. m)realizacja zaleceń dyrektora i Osoby Prowadzącej;
  4. n)inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  5. o)czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 

26

 1. 1.W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
 2. 2.Szczegółowe zadania nauczycieli i innej kadry pedagogicznej specjalistycznej określa Dyrektor przedszkola w będących integralną częścią umowy o pracę zakresach praw i obowiązków.

 

27

Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

ze strony Dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek

i instytucji.

 

 

Rozdział 5a. DZIECI

28a

 1. 1.Do placówki uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. W porozumieniu z Osobą Prowadzącą Dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu do Przedszkola dziecka w wieku 2,5 roku lub poniżej.
 2. 2.Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

a w szczególności prawo do:

 1. 1)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego

i dydaktycznego zgodnego z zasadami pracy umysłowej.

 1. 2)szacunku do wszystkich ich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 2. 3)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 3. 4)poszanowania godności osobistej;
 4. 5)poszanowania własności;
 5. 6)opieki i ochrony;
 6. 7)partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 7. 8)akceptacji każdego takim, jakim jest;
 8. 9)aktywnej, serdecznej atmosfery miłości i ciepła,
 9. 10)spokoju i samotności, gdy tego potrzebują,
 10. 11)snu lub wypoczynku jeśli są zmęczone,
 11. 12)indywidualnego procesu rozwoju zgodnego z tempem rozwoju indywidualnego,
 12. 13)pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami,
 13. 3.Respektując prawa dzieci w placówce kształtować się będzie:
  1. 1)chęć do aktywności, twórczości, eksperymentowania,
  2. 2)umiejętność samodzielnego podejmowania zadań i dokonywania wyborów,
  3. 3)umiejętność działania zespołowego w grupie rówieśniczej oraz współdziałania

z dorosłymi,

 1. 4)tolerancję, otwartość, umiejętność niesienia pomocy innym,
 2. 5)umiejętność przestrzegania ustalonych reguł i zasad, w tym szczególnie zasad bezpieczeństwa.

 

 

Rozdział 6. RODZICE

29

 1. 1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz wyboru jak najlepszej jego indywidualnego rozwoju.
 2. 2.Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. a)Zebrania grupowe;
  2. b)Rozmowy indywidualne z nauczycielem , Dyrektorem i Osoba Prowadzącą,
  3. c)Inne, jak np. spotkania integracyjne, warsztaty.
  4. 3.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
   1. a)Przestrzeganie niniejszego statutu;
   2. b)Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej
   3. c)Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
   4. d) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
   5. e)Informowanie o spodziewanej nieobecności dziecka w przedszkolu;
   6. f)Zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
   7. g)Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
   8. h)Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

30

 1. 1.Rodzice mają prawo do:
  1. a)zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  2. b)uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju

i postępów edukacyjnych dziecka;

 1. c)uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je

w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.

 1. d)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i zatrudnionych w Przedszkolu specjalistów w zakresie rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 2. e)wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków dotyczących pracy przedszkola
 3. f)wyrażania i przekazywania uwag i opinii na temat pracy przedszkola Osobie prowadzącej i nadzorującemu pracę pedagogiczną,
 4. g)inicjowania, w porozumieniu z Dyrektorem lub Osobą Prowadzącą, imprez i wydarzeń przedszkolnych,

 

Rozdział 7. ZASADY REKRUTACJI

31

 1. 1.Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok
 2. 2.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat. W porozumieniu z Osobą Prowadzącą Dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu do Przedszkola dziecka

w wieku 2,5 roku.

 1. 3.Pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do przedszkola oraz ich rodzeństwo.
 2. 4.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie deklaracji oraz wypełnienie „Karty zgłoszenia” – dla dzieci nowych
 3. 5.Podstawą zapisu dziecka do Przedszkola jest podpisanie „Umowy o świadczeniu usług”
 4. 6.Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż ilość miejsc, o przyjęciu decyduje data zgłoszenia. Pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową
 5. 7.W przypadku wolnych miejsc, możliwe jest przyjęcie dziecka do odpowiedniej grupy wiekowej w trakcie roku szkolnego.

31a

 1. 1.Przedszkole przewiduje przyjęcie na czas adaptacji dziecka poniżej 2,5 roku życia.
 2. 2.Okres adaptacyjny zależy od tempa i poziomu rozwoju dziecka.

Rozdział 8. SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

32a

Jeżeli dziecko zachowuje się w sposób zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu innego dziecka lub uniemożliwiający prowadzenie zajęć odpowiedzialny za grupę nauczyciel stosuje następującą procedurę:

 1. 1.Powiadamia Dyrektora Przedszkola
 2. 2.Ustala strategię działania wewnątrz grupy wspólnie z innymi pracującymi w niej nauczycielami i pomocami nauczycieli,
 3. 3.Pozyskuje do współpracy rodziców, sugeruje im włączenie do pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 4. 4.Ustala wspólnie z rodzicami strategię działania z ewentualnym uwzględnieniem opinii poradni.
 5. 5.W przypadku niewystarczającego efektu działań, przedstawienia problemu członkom Rady Pedagogicznej, która podejmuje wniosek o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających.

33

Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w przypadku gdy:

 1. 1.Zagraża swoim zachowaniem zdrowiu i bezpieczeństwu innego dziecka lub uniemożliwia prowadzenie zajęć, a realizacja wskazanej w 33a pkt. 1-4 procedury nie przyniosła oczekiwanych efektów

 

 1. 2.Rodzice (opiekunowie prawni) nie przestrzegają niniejszego statutu.
 2. 3.Rodzice (opiekunowie prawni) nie wywiązują się z terminowego regulowania obowiązujących w przedszkolu opłat na zasadach zawartych w „Umowie
 • o świadczeniu usług”
 1. 4.Nie udaje się nawiązać współpracy pomiędzy nauczycielem a rodzicem w zakresie rozwiązywaniu problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

 

34

W przypadku, gdy nie obecność dziecka przekroczy 30 dni, dyrektor przesyła pisemne zapytanie o decyzję dotyczącą dalszego korzystania z usług przedszkola. Brak odpowiedzi w okresie 14 dni od daty otrzymania pisma jest podstawą do uznania, że rodzice (opiekunowie prawni) zrezygnowali z usług placówki.

 

35

Decyzję o skreśleniu z listy wychowanków podejmuje, w porozumieniu z Osobą Prowadzącą, Dyrektor:

 1. 1.Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)
 2. 2.Na wniosek Rady Pedagogicznej.

Od takiej decyzji przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) odwołanie do Osoby prowadzącej. Stanowisko Osoby prowadzącej jest nieodwołalne.

3.   W sytuacji opisanej w 35

 

Rozdział9. SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ

PRZEDSZKOLA

36

 1. 1.Działalność przedszkola finansowana jest:
  1. a)z wpłat rodziców (opiekunów prawnych) (opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu, oraz inne określone w „Umowie o świadczeniu usług lub ustalane na potrzeby wycieczek, imprez itp.),
  2. b)z dotacji z Urzędu Miasta,
  3. c)z wpłat sponsorów
  4. d)ze środków własnych Osoby prowadzącej.
  5. 2.Skreślony
  6. 3.Przedszkole może być dofinansowane przez osoby.

 

Rozdział 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37

Niniejszy Statut zostanie umieszczony na stronie internetowej Przedszkola oraz będzie udostępniany przez Dyrektora Przedszkola osobom zainteresowanym.

 

37a

Zmian w niniejszym Statucie może dokonać jedynie Osoba Prowadząca.

 

38

Wszelkie akty wewnętrzne uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

39

 1. 1.W przedszkolu prowadzi się i przechowuje dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami określone w wykazie opracowanym przez Dyrektora W wykazie nie ujmuje się dokumentów finansowo-księgowych i kadrowych oraz dokumentacji budynku przedszkola.
 2. 2.Wskazany w 40 pkt. 1 wykaz jest aktualizowany w miarę potrzeb wynikających

z ewentualnych zmian w przepisach dotyczących niepublicznych placówek oświatowych.

 

 

40

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej

 

41

Przedszkole posługuje się pieczątką następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole „PRZEMYSŁAW”

Ul. Kościuszki 51a

NIP 766-102-38-98, REG. 302256450

Tel. 67/26-10-242, 67/26-18-366

64-610 Rogoźno

 

42

Statut wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2018 roku.

 

43

Traci moc Statut obowiązujący od 01 marca 2017 roku