slogan

Regulamin

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PRZEMYSŁAW” w ROGOŹNIE

 

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”

 

     w Rogoźnie.

 

 

 

2. W zorganizowaniu wycieczki Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi   

 

     podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 

3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci,

 

     ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

 

4. Formy objęte niniejszym regulaminem:

 

1)      spacery – wyjście jednej grupy wiekowej w okolice Przedszkola

 

(w promieniu  ok. 500 m.);

 

2)      krótkie wycieczki piesze – wyjście więcej niż jednej grupy wiekowej na odległość większą niż podana w pkt I.4.1;

 

3)      krótkie wycieczki piesze wspomagane autokarem - wyjście więcej niż jednej grupy wiekowej na odległość większą niż podana w pkt I.4.1 z możliwością dojazdu do celu lub powrotu do Przedszkola autokarem;

 

4)      wycieczki – wyjazd poza Rogoźno celem zwiedzania, bądź wyjazdy do kina, teatru, muzeów itp.

 

5)      wyjazdy sportowo-rekreacyjne – wyjazd poza teren Rogoźna na imprezę sportową lub rekreacyjną.

 

5. Terminy spacerów, wycieczek i wyjazdów  ujmowane są w miesięcznych planach    

 

    Przedszkola.

 

 

 

II. CELE SPACERÓW I WYCIECZEK

 

1.      Cele poznawcze:

 

a)      poznanie okolicy, w której odbywa się wycieczka;

 

b)      wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych.

 

 

 

2.      Cele kształcące:

 

a)      budowanie umiejętności obserwacji krajobrazu, jego opisywania i porównywania z innymi;

 

b)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

c)      budowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po znanym i nieznanym terenie;

 

d)      budowanie umiejętności organizacji i pożytecznego spędzania czasu;

 

e)      budowanie umiejętności współpracy z innymi osobami;

 

f)       wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci.

 

 

 

 

 

3.      Cele wychowawcze

 

a)      kształtowanie postaw pozytywnego stosunku do:

 

·         siebie (pogoda ducha, samoocena, odwaga, skromność);

 

·         innych osób (życzliwość, tolerancja, uczynność, współczucie, uprzejmość);

 

·         własnego narodu, państwa (symbole narodowe, język);

 

·         świata przyrody żywej (rośliny, zwierzęta);

 

·         świata przyrody nieożywionej (skały, gleba, powietrze, woda).

 

b)      kształtowanie potrzeby troski o zdrowie i sprawność fizyczną oraz uczestnictwa

 

w zabawach i grach sportowych;

 

c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

 

d)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

 

 

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

1.      Trasa i czas trwania spaceru lub wycieczki muszą być dostosowane do wieku

 

i możliwości uczestników.

 

 

 

2.      Dzieci wychodzące z Przedszkola zakładają na wierzchnią odzież kamizelki odblaskowe z logo Przedszkola.

 

 

 

3.      Podczas spacerów i krótkich wycieczek pieszych dzieci trzymają węże spacerowe.

 

 

 

4.    Pod pojęciem „opiekun” rozumie się nauczycieli i pracowników Przedszkola oraz osoby wspomagające, tj. pełnoletnich uczestników wycieczki, np. rodziców. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

 

 

 

5.      Ilość dzieci i opiekunów:

 

a)      spacery i krótkie wycieczki piesze (formy wskazane w punktach I.4.1,2,3):

 

- jeden opiekun na 12 dzieci;

 

b)      wycieczki i wyjazdy sportowo-rekreacyjne (formy wskazane w punktach I.4.4,5):

 

- jeden opiekun na 8 dzieci;

 

- w przypadku wyjazdu na basen – jeden opiekun na 2 dzieci.

 

6.      Podczas spacerów i wycieczek uczestnicy w żadnym czasie nie pozostają bez opieki, nie ma „czasu wolnego” ani dla dzieci, ani dla opiekunów.

 

 

 

7.      Opiekunowie wycieczki obowiązani są sprawdzić stan liczbowy dzieci przed

 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po

 

przybyciu do punktu docelowego.

 

 

 

8.      Podczas wszystkich spacerów i wycieczek należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

 

 

 

9.      Kierownikiem spaceru lub wycieczki może być:

 

a)       nauczyciel prowadzący wychodzącą na spacer  grupę przedszkolną w przypadku spaceru (pkt I.4.1);

 

b)      nauczyciel, który ukończył kurs kierowników wycieczek szkolnych lub w uzgodnieniu z dyrektorem Przedszkola inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub  inna osoba, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych w przypadku pozostałych form wskazanych w pkt I.4.

 

 

 

10.  W wycieczce (formy wskazane w punktach I.4.4,5)nie może brać udziału dziecko

 

bez pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

 

 

 

11.  Rodzic/opiekun wyrażając zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce

 

powinien przekazać kierownikowi informacje o stanie zdrowia dziecka,

 

jego dolegliwościach (choroba lokomocyjna, krwotoki, itp.) oraz podać wykaz stosowanych przez dziecko leków.

 

 

 

12.  Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, (zakaz nie dotyczy środków dezynfekujących i opatrunkowych).

 

 

 

13.  Do dziecka z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Kierownik musi się domagać wystawienia przez lekarza po interwencji karty wizyty opatrzonej pieczątką pogotowia i lekarza.

 

 

 

14.  W przypadku wypadku należy zawiadomić pogotowie ratunkowe, policję,

 

Rodziców i dyrektora Przedszkola.

 

 

 

IV. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA i OPIEKUNÓW

 

1.      Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

 

a)      opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki

 

lub imprezy;

 

b)      opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nimi oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich opiekunów i uczestników;

 

c)      zaplanowanie transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia i przekazanie tych danych dyrektorowi Przedszkola;

 

d)      zabranie na wycieczkę kompletnej  apteczki pierwszej pomocy;

 

e)      określenie i podział zadań dla opiekunów wycieczki dotyczących realizacji

 

             programu oraz sprawowanie opieki nad uczestnikami;

 

e)      zorganizowanie zebrania przed wycieczką i zapoznanie rodziców uczestników wycieczki:

 

-  z harmonogramem,

 

-  z zasadami bezpieczeństwa podczas wycieczki

 

-  z niezbędnym wyposażeniem uczestnika wycieczki.

 

f)       dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę;

 

g)      uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo

 

dzieci w wycieczce;

 

h)      wypełnienie przed wycieczką Karty wycieczki, Listy uczestników podpisanych

 

przez opiekunów, a następnie zatwierdzenie i pozostawienie ich u dyrektora

 

Przedszkola;

 

i)        po odbytej wycieczce – sporządzenie sprawozdania merytorycznego

 

i rozliczenia wycieczki.

 

 

 

2.      Do obowiązków opiekuna należy:

 

a)      W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci sprawowanie opieki nad   powierzonymi mu uczestnikami;

 

b)      współdziałanie z kierownikiem, pilotem, przewodnikiem w zakresie realizacji

 

                    programu wycieczki lub imprezy;

 

 

 

3.       Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

 

 

V. DOKUMENTACJA WYCIECZKI  dotyczy form wskazanych w pkt I.1.4 i 5

 

1.      Dla form wskazanych w pkt I.4.1, 2, 3:

 

a)      bieżąca, odnotowana przed wyjściem frekwencja w dzienniku zajęć;

 

b)      stosowne zapisy w dzienniku zajęć.

 

 

 

2.      Dla form wskazanych w pkt I.1.1, 2 i 3:

 

a)      Karta wycieczki zatwierdzona przez dyrektora lub wicedyrektora Przedszkola (oryginał zabiera Kierownik wycieczki, w Przedszkolu zostaje kopia karty).

 

                   (wzór kart – załącznik nr 1).

 

b)      Lista uczestników wycieczki (oryginał zabiera Kierownik wycieczki, w Przedszkolu zostaje kopia karty), (wzór stanowi załącznik nr 2).

 

c)      Pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci w wycieczce

 

                   (wzór stanowi załącznik nr 3).

 

d)      Harmonogram wycieczki – kopia pozostaje u dyrekcji (przykładowy harmonogram

 

                   załącznik nr 4).

 

e)      Preliminarz wycieczki (imprezy) (załącznik nr 5)

 

f)       Sprawozdanie merytoryczne i finansowe po zakończeniu wycieczki            (załącznik nr 6).

 

 

 

3.      W przypadku pobierania opłat od uczestników wycieczki Rozliczenie finansowe należy przedstawić na najbliższym spotkaniu z rodzicami.

 

 

 

4.      Po zakończonych spacerze lub  wycieczce należy dokonać jej podsumowania poprzez włączenie do kolejnych zajęć działań związanych z tematyką wyjścia/wyjazdu, które udokumentowane zostają stosownymi zapisami w dziennikach zajęć.

 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.      Wynajem środków transportu potrzebnego dla organizacji wycieczek leży wyłącznie w gestii właściciela Przedszkola.

 

2.      Wycieczki mogą być finansowane przez rodziców uczestników, ze środków własnych Przedszkola oraz ze środków pozyskiwanych z innych źródeł.

 

3.      Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach całorocznego ubezpieczenia.

 

4.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy oraz stosownych rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.